fluX VMS 3.91 Release Notes

Gewijzigd op Tue, 08 Aug 2023 om 09:06 AM

 

 

Korte omschrijving van de update/aanpassingImpact op de waardering?Heeft betrekking op de volgende modulesOmschrijving van de aanpassing
Soort grond uitgebreid met Natuur
Nee
Agrarisch en landelijke taxaties | ALVOp wens van taxateurs zijn de dropdowns bij percelen en koopreferenties uitgebreid met grondtype "Natuur". Hier vallen bijvoorbeeld bos en dijk onder.
Grond type Overige grond
Ja
Agrarisch en landelijke taxaties | ALVGrondtype overige grond werd niet meegenomen in de waardering. Dit was om dubbeltelling te voorkomen als het overige waarde type Ongebonden grond is. Dit is aangepast, nu wordt de grondwaarde van Grondtype Overige grond wel in de waardering meegenomen als de overige waarde anders is dan "Ongebonden grond".

  Dit kan leiden tot een waardeverschil.
Tekst rapport KvK nummer van bedrijfNeeAgrarisch en landelijke taxaties | ALVVoor de agrarische taxaties is er het veld KvK nummer van het bedrijf toegevoegd. Dit ter voorbereiding van VT17. Bij leeglaten wordt het niet getoond in het rapport.
Tabel onnauwkeurigheidNeeAgrarisch en landelijke taxaties | ALVVanuit EVS zijn er 6 parameters om onnauwkeurigheid te omschrijven. Dit is voor de Agrarisch en Landelijk Vastgoedtaxaties toegevoegd. Het gaat om de parameters:

1. Aard van het actief

2. Marktomstandigheden

3. Veranderde wetgeving

4. Gebrek aan bewijs

5. Tekortkomingen in de taxatie

6. Verschillen professioneel inzicht

  Voor deze parameters is het mogelijk om een risico inschatting te maken met een tekstuele toelichting.
BVO optelling gecorrigeerde vervangingswaardeNeeAgrarisch en landelijke taxaties | ALVIndien er gebruik werd gemaakt van de gecorrigeerde vervangingswaarde en daarbij ruimte onderdelen zijn toegevoegd werd op ruimte niveau de BVO's van alle onderdelen opgeteld. We hebben het veld op ruimte niveau overschrijfbaar gemaakt zodat de taxateur zelf kan kiezen of hij/zij de optelling wil of liever een ander aantal BVO's invoert.
Rapport en tekstvelden aangepastNeeAgrarisch en landelijke taxaties | ALVVoor de module Landelijk en Agrarisch Vastgoed zijn een aantal tekstvelden niet van belang, daarom zijn de velden wel invulbaar maar indien ze leeggelaten worden, worden deze niet getoond in het taxatierapport, Het gaat om de volgende tekstvelden:

- Eigendom perceel

- Beschikbaarheid openbaarvervoer

- Parkeervoorziening

- Cultuurgrond

- Bouwblokken

- Bedrijfsopstallen

- Controle rapport elektra inspectie

- Parkeren

  - Dierenwelzijn
G.2 huursituatie in BTL rapportNeeBuy-to-Let | BTLOp verzoek van de gebruikers hebben wij in het rapport onder G.2 de huursituatie een kolom toegevoegd waar de ingevoerde contracthuur wordt getoond.
NAR-waardering KPI toegevoegdNeeCommerciële taxaties | BEL | EGBOnder het scherm "Taxatie" zijn extra KPI's toegevoegd.
Rapportweergave Meer- en minderhuurNeeCommerciële taxaties | BEL | EGBUitbreiding van rapport "Leegstand"

  Meer- en minderhuur is inzichtelijk gemaakt per huurder voor zowel de DCF- als NAR-waardering.
Indexatie contracthurenNeeCommerciële taxaties | BEL | EGBStandaard wordt de contracthuur met de inflatie geïndexeerd maar met deze release is het mogelijk gemaakt om indexatie van de contracthuur, per huurder over de tijd, zelf in te stellen.

 In fluX kan onder "Contract -> Contract" de gebruiker het veld Afwijkende index (%) gebruiken. Vervolgens verschijnt er een extra Tabblad "Contract Indexen" waar de gebruiker van de verschillende contracten de indexatie kan opvoeren voor de looptijd van het betreffende contract.
Triple NET contract
Commerciële taxaties | BEL | EGBNieuwe functionaliteit: NETTO HUUR

Steeds vaker komen huurovereenkomsten, zoals double- en triple-net huurovereenkomsten, voor die afwijken van de standaard ROZ-overeenkomsten. FluX heeft nu een nieuwe functionaliteit die de taxateur de mogelijkheid en flexibiliteit biedt om bij een aantal kostenposten van specifieke kasstromen aan te kunnen geven of deze voor rekening van de eigenaar/verhuurder vallen of juist voor rekening van de huurder.

Van deze nieuwe functionaliteit kan gebruikgemaakt worden, wanneer de taxatie een BEL-waardering betreft, waarbij alle ruimtes gekoppeld zijn aan een contract én er sprake is van Single Tenant (één huurder).

Het gaat hierbij om de volgende kostenposten:

- OZB;

- Rioolbelasting;

- Waterschapslasten;

- Verzekering (incl. belasting);

- Overige zakelijke lasten;

- Beheerkosten;

- Overige lasten;

- Onderhoud.

Bij het tabblad 'Correcties' kan dan per kostenpost worden aangegeven welke kostenpost voor rekening van de huurder vallen. Deze kosten worden dan, gedurende de looptijd van het contract, als correctie meegenomen in de waardering van zowel bij de NAR- als DCF-waardering. De totale correctie wordt dan als een positieve correctie meegenomen onder de correctiepost 'Netto huur'.

De voorwaarden om van deze functionaliteit gebruik te maken is:

- BEL-waardering;

- Single Tenant (één huurder) eventueel met een opvolgende huurovereenkomst;

- De huurovereenkomst is ingegaan vóór of op waardepeildatum (dus geen sprake is van aanvangsleegstand);

  - Alle ruimtes zijn gekoppeld aan de huurovereenkomst (dus geen sprake is van aanvangsleegstand).
Bij het tabblad Ruimtes - Onderhoud is het adres toegevoegd
Nee
Commerciële taxaties | BEL | EGBOm meer duidelijkheid bij grotere hoeveelheid ruimtes/objecten in één taxatie is bij het tabblad 'Ruimtes - Onderhoud' tevens het adres toegevoegd.
Gemmidelde gewogen duur opvolgend contractuurNeeCommerciële taxaties | BEL | EGBHet opvolgende contract werd niet meegenomen in de gemiddeld gewogen duur van alle contracten. Dit is aangepast.
NAR-waardering: erfpachtcanonNeeErfpacht, RapportenIn de NAR rapportage zijn, indien van toepassing, parameters toegevoegd voor erfpacht. Het betreffen de parameters:

- Exploitatielasten excl. canon

- Canon

- Exploitatielasten incl. canon

- Overdrachtsbelasting waarde

- Overdrachtsbelasting erfpacht

  - Totale overdrachtsbelasting
Type exploitatie gebonden bedrijf is toegevoegd aan 'Overzicht ruimtetypes'NeeExploitatie gebonden  taxaties | EXGIn het taxatierapport is bij de "F.2 Overzicht ruimtes" het "Type exploitatie gebonden bedrijf" toegevoegd.
Aanpassing controlerend en tweede taxateurNeeRapportenDe benaming voor de controlerend taxateur is in zowel de applicatie als het taxatierapport gelijk getrokken en heet nu 'Controlerend taxateur'.
Alle taxatie: Aanpassing controlerend en tweede taxateurNeeRapportenIn het taxatierapport wordt nu duidelijker aangegeven of bij de taxatie een controlerend of een tweede taxateur betrokken is geweest.
Taxatierapport: Definiëren van 'Overige waarden'NeeRapportenBij paragraaf B.3 'Waardering & basis van de waarde' wordt indien er sprake is van een overige waarde verwezen naar het hoofdstuk 'Onderbouwing'.
Logo op voorblad TMINeeRapportenVoor fluX-gebruikers die TMI lid zijn is het vanaf deze release mogelijk om zelf de rapport kleuren in te stellen en om aan te geven welke logo's zij op het voorblad willen.
Logo's voorblad uitbreidenNeeRapportenNaast de logo's NVM, RICS en NRVT is het vanaf deze release ook mogelijk om te kiezen voor de logo's:

  Nivre, NVR, SCVM, VastgoedCert, VastgoedPro, VBO en TEGoVa  op het voorblad van het fluX rapport. Dit geldt voor fluX gebruikers die geen custom voorblad hebben.
Verhuurtijd in maandenNeeRapportenFinanciers vragen naast een verkooptijd in maanden ook om een verhuurtijd in maanden. Deze hebben we toegevoegd Tekst rapport bij C. Beoordeling en SWOT analyse en aan het taxatierapport.
Uitleg VHE in begrippenlijstNeeRapportenOp wens van taxateurs is bij het hoofdstuk Waardebegrippen en definities de term VHE toegelicht en is toegelicht dat de waarde van een verhuurbare eenheid (VHE) een fictieve waarde betreft. Dit, omdat in praktijk de objecten niet (altijd) per VHE verkocht kunnen worden. Een reden hiervan kan zijn, omdat het getaxeerde een grondperceel betreft en officieel niet kadastraal gesplitst is.
Negatieve waarde per m2NeeRapportenIndien de marktwaarde op nul/nihil uitkwam, kon de waarde per vierkante meter negatief worden, bijvoorbeeld als gevolg van correcties die groter zijn dan de waarde van het gebouw. Dit hebben we aangepast.
BAR kk incl. overige waardeNeeRapporten, Agrarisch en landelijke taxaties | ALVVoor de agrarische module is in de NAR rapportage dat BAR markthuur kk inclusief overige waarde toegevoegd.
Hoofdstuk G. Gebruik tekstuele aanpassingNeeRapporten, Commerciële taxaties | BEL | EGBIn hoofdstuk G. Gebruik van het taxatierapport is ter verduidelijking het kopje 'Kerngegevens van de huurinkomsten in jaar 1' gewijzigd in 'Kerngegevens van de huurkomsten in 1e jaar na waardepeildatum'. Verder is in de tabel 'Geprognoticeerde huurstromen' het woord 'Zekere huurstroom €/jr' en 'Contract huur €/jr' gewijzigd naar 'Huurinkomsten €/jr'.
Meerdere bouwjaren aangevenNeeRapporten, Exploitatie gebonden  taxaties | EXGBij de EXG-module is nu de mogelijkheid gegeven om diverse ruimte van verschillende bouwjaren te voorzien.
AVG Blokkerende melding bij huurcontract woningenNeeRapporten, Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTLVanuit de AVG is het voor ABN AMRO en ING niet meer toegestaan om bij het taxeren van woningen de huurcontracten als bijlage toe te voegen aan het taxatierapport. Hierop is in fluX een blokkerende melding gemaakt.

  Huurcontracten kunnen door de taxateur nog wel geüpload worden in fluX, maar mogen niet samengevoegd worden in het uiteindelijke taxatierapport.
Foto's toevoegenNeeRapporten, WorkflowVoor taxaties die op slot staan (aangeboden bij financier) is het mogelijk om extra foto's toe te voegen zonder dat deze eerst schrijfbaar gemaakt moet worden. Hierdoor hoeven taxaties, ten behoeve van financiers, niet eerst terugzet te worden in de workflow.
Referenties zoeken zonder IPD typeNeeReferentiesVeel gebruikers wilde graag de optie hebben om te zoeken zonder IPD type in de eigen referentiedatabase. Wij hebben deze optie met deze release mogelijk gemaakt.
Referenties: verbeteringenNeeReferentiesIn de referentiedatabase zijn de details van de geselecteerde referentie uitgebreid met: Type eigendom, Energielabel en Markthuur.
Extra optie bij Drop down van energielabel bij referentiesNeeReferentiesBij referenties is de optie 'Onbekend' toegevoegd aan drop down van energielabel.
Overdrachtsbelasting bij negatieve waardeNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTBij een negatieve waarde van een residuele grondwaarde berekening waarbij overdrachtsbelasting verschuldigd is werd de overdrachtsbelasting als positief bedrag onterecht opgeteld bij de negatieve marktwaarde. Dit is hersteld en kan leiden tot een klein waardeverschil.
Correctie huuropbrengstenJaResiduelegrondwaarde taxaties | ONTVoor de module Residuele Grondwaarde (ONT-module) is het mogelijk om onder Correcties **Huuropbrengsten** op te nemen van huidige huurders, die na de ontwikkeling, er niet meer zijn. Deze **Huuropbrengsten** werden ten onrechte meegenomen in de Marktwaarde na slagingspercentage bestemmingsplan.

Dit is aangepast.

De **Huuropbrengsten** onder Correcties zijn niet onder invloed van het slagingspercentage bestemmingsplan.

 Deze wijziging levert in het geval van, onder Correcties, opgevoerde **Huuropbrengsten** en een slagingspercentage < 100% een waardeverschil op.
Benamingen tabblad waardering verbeterdNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTOm meer duidelijkheid in het tabblad 'Waardering' van de ONT-module te creëren, zijn de benamingen verduidelijkt en meer gelijk getrokken en zijn de tooltips uitgebreid.
Volgorde tabbladen 'Commercieel' en 'Residentieel'NeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTOp verzoek van gebruikers de tabbladen 'Commercieel' en 'Residentieel' omgewisseld, omdat verder in fluX en het taxatierapport eerst over residentieel gesproken wordt en daarna over commercieel.
Leegwaarde-index dient altijd ingevuld te zijnNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTOp verzoek van gebruikers het invullen van een leegwaardeindex verplicht gesteld om de taxateur bewust over de indexatie van de leegwaarde na te laten denken. Indien geen indexatie gewenst is kan de taxateur altijd 0% invullen.
Verkoopopbrengst niet geïndexeerd toegevoegd aan WoningenNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTDe niet-geïndexeerde verkoopopbrengsten zijn toegevoegd aan het tabblad 'Residentieel - Woningen'.
Markthuur per maand is toegevoegdNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTBij G.2 Huurdersoverzicht is in de tabellen van residentieel en commercieel de "Markthuur per maand" toegevoegd aan het taxatierapport.
Disconteringsvoet toegevoegd bij kengetallenNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTIn het samenvattingsrapport voor de residuele grondwaarde samenvatting is de disconteringsvoet aan de kengetallen toegevoegd.
Toegevoegd Residuele waarde per woningtypeNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTHet rapport Residuele waarde per woningtype is verder uitgewerkt. Eerst worden de eenheden getoond voor het IPD type "Woning", daarna de eenheden voor de overige IPD typen en daarna een totaal van alle IPD typen. Dit rapport is te vinden bij de additionele biljagen.
Bouwkosten per m² toevoegenNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONTIn het taxatierapport bij F.2 Oppervlakte wordt nu voor de residuele grondwaarde voor de residentiële eenheden ook de "Bouwkosten per m² BVO" getoond.
IncentivesNeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONT, Agrarisch en landelijke taxaties | ALV, Exploitatie gebonden  taxaties | EXG, Commerciële taxaties | BEL | EGBEen veel gehoorde wens is om een incentive toe te voegen als contract element. Dit hebben we mogelijk gemaakt bij de modules BEL, EXG, ONT en ALV.
Handtekening 'Uitvoerend taxateur'NeeResiduelegrondwaarde taxaties | ONT, Exploitatie gebonden  taxaties | EXGBij de handtekening van de uitvoerend taxateur is ter verduidelijking 'Handtekening taxateur' vervangen voor 'Handtekening uitvoerend taxateur'.
Zoeken in TiaraNeeWoningcorporatiemodule | MVS, ReferentiesVeel gehoorde wens is om bij handboekwaarderingen wZorg ook te kunnen zoeken in TIARA Wonen. Dit hebben we mogelijk gemaakt.
Rapportsamenvatting Landscape BAR kkNeeWooncomplex taxaties | WONOp wens van taxateurs is in de landscape samenvatting van WON waarderingen de BAR kk markthuur toegevoegd.
Tekst veld voor monumentNeeWooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGBOp wens van gebruikers hebben we een toelichtingen veld voor "Monument" gemaakt. Deze is onder het hoofdstuk D Juridisch terug te vinden onder de dropdown "Monument". Indien de toelichting leeg is wordt dit niet getoond in het rapport.
Marktsituatie bij hertaxatie en een markttechnische updateNeeWooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL, Commerciële taxaties | BEL | EGBTekstvelden "Marktbeeld" en "Marktsituatie" waren niet zichtbaar bij een hertaxatie en een markttechnische update en dit moet wel. Dit is aangepast. Deze velden zijn nu wel invulbaar bij een hertaxatie en markttechnische update.
Workflowscherm: Zoekfunctie 'Overzicht taxaties'NeeWorkflowDe benaming van de zoekfunctie van het tabblad 'Instellingen - Overzicht taxaties' van de workflowmodule is aangepast, naar: 'Aanleverdatum taxatierapport vanaf ... tot en met ...' met een bijbehorende uitleg in de tooltip.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren