Markttechnische update Bedrijfsmatig Vastgoed

Gewijzigd op Tue, 25 Oct 2022 om 03:54 PM

De geregistreerde taxateur dient in het taxatierapport te vermelden wat voor type taxatie hij verricht, te weten een volledige taxatie, hertaxatie of markttechnische update. 


fluX VMS ondersteunt de optie voor het uitbrengen van een Markttechnische update (MTU). fluX volgt het NRVT in het tonen van de benodigde rapportvelden.

Let op! Alleen de verplichte rapport onderdelen zullen in het Markttechnische update rapport getoond worden.  Markttechnische update definitie NRVT 7.2 

  1. In het geval dat de waardepeildatum van een taxatie of een hertaxatie maximaal 24 maanden geleden is en er een wijziging heeft plaatsgevonden met betrekking tot het getaxeerde Vastgoedobject die niet van fysieke aard is (een wijziging in de relevante markt of andere omstandigheden), kan de Opdrachtgever verzoeken een update uit te voeren op het eerder uitgebrachte (her)Taxatierapport. 
  2. De markttechnische update / taxatiebrief verwijst altijd naar het door de RegisterTaxateur uitgebrachte eerdere Taxatierapport betreffende de volledige taxatie dan wel de hertaxatie. Op het Taxatierapport waarvan de markttechnische update onderdeel uitmaakt zijn voornoemde minimale vereisten, te onderscheiden in de volledige taxatie en de hertaxatie, onverkort van toepassing.
  3. De Register-Taxateur kan de markttechnische update in beginsel uitvoeren zonder opname ter plaatse (desktoptaxatie of taxatie van achter het bureau). Voorts kan de Register-Taxateur volstaan met het uitbrengen van een herzien rekenmodel en een omschrijving van de wijzigingen ten opzichte van de situatie ten tijde van de oorspronkelijke taxatie en eventuele implicaties voor het risicoprofiel van het Vastgoedobject.  

Rapportagevereisten


X = verplicht 

O = optioneel, indien van toepassing 

U = uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie)


ITEM

Volledige  taxatie 

Hertaxatie 

Markt 

technische  update

Opdracht
Benoeming identiteit van de Opdrachtgever 

X

Naam van de Taxateur(s) 

X

Kwalificatie van de Taxateur(s) 

X

Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object,  objectiviteit ten opzichte van de taxatie-Opdracht 

X

Doel van de taxatie 

X

Type taxatie (volledige taxatie, hertaxatie, update) 

X

Verwijzing Opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur 

X

Instructies van de cliënt of ieder ander die betrokken is bij de taxatie 

X

Bevestiging taxatie conform welke Standaarden (IVS/EVS) 

X

Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht
Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving) 

X

Type object 

X

Gebruik van het object (eigen gebruik/ belegging) 

X

Te taxeren belang 

X

Taxatie
Waardepeildatum 

X

Gebeurtenissen na inspectiedatum en na de waardepeildatum 

X

Datum inspectie 

X


Mate van inspectie ter plaatse 

X


Definitie van de getaxeerde waarde 

X

Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden 

X

Gebruikte valuta (Euro) 

X

Gehanteerde taxatiemethodiek 

X

Verklaring controlerend Taxateur 

X

Uitgangspunten 

X

Bijzondere uitgangspunten 

X

Juridisch
Kadastrale recherche 

U

Titelonderzoek/ zakelijke rechten 

U

Eigendomssituatie/ erfpachtomschrijving 

U

Bestemming en gebruiksmogelijkheden 

U

Milieuaspecten
Milieuaspecten 

U

Specificaties fysieke aard object
Globale omschrijving 

U

Oppervlakten conform NEN 2580/ aantallen p.p. etc. 

U

Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en  indeling van het object etc. 

U

Locatie
Stand en ligging 

U

Bereikbaarheid 

U

Lokatieomschrijving 

U

Huursituatie
Gebruikssituatie 

X

Overzichtelijke actuele huurlijst (huurders, opp VVO m²,  expiratiedatum, leegstand etc.) 

X

Bijzonderheden per huurovereenkomst (incentives, allonges etc.) 

X

Bronvermelding: aangeleverde huurovereenkomsten, sideletters, en  allonges per huurder 

X

Beoordeling en onderbouwing
Courantheid
Locatie beoordeling 

U

Objectbeoordeling 

U

Mate van verhuurbaarheid/ gebruik met motivatie (beschrijving) 

X

Mate van verkoopbaarheid met motivatie (beschrijving) 

X

Risico-analyse
SWOT-analyse 

X

Markt
Referentiegegevens: 

X

-verhuurtransacties / aanbod verhuur 

X

-verkoop- en beleggingstransacties 

X

Toelichting op de waardering
Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering) 

O

Evaluatie
Back-testing: Verklaring t.o.v. laatst bekende taxatie indien  voorhanden en transparant 

X

Onzekerheid taxatie
Als gevolg van informatievoorziening 

-

Als gevolg van gebrek marktinformatie 

-

Marktomstandigheden 

-

Algemene taxatie-onnauwkeurigheid 

-

Bronvermelding en mate van onderzoek
Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek  Taxateur) 

U

U

Definities en beschrijving o.a.
Marktwaarde 

X

Markthuur 

X

Definitie taxatiebenadering (BAR, NAR, DCF etc.) 

X

Algemene voorwaarden/ uitgangspunten
Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik,  BTW, en ontvangen informatie 

XX = verplicht 

O = optioneel, indien van toepassing 

U = uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie)

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren