Handleiding gecorrigeerde vervangingswaarde

Gewijzigd op Thu, 15 Sep 2022 om 09:53 AM

Bij incourant vastgoed, zoals scholen, ziekenhuizen en energiecentrales, kan gekozen worden voor de gecorrigeerde vervangingswaarde. Voor de berekening daarvan is enerzijds informatie nodig voor het bepalen van de grondwaarde en anderzijds informatie voor de waarde van de opstallen. De waarde van de opstallen wordt berekend door de actuele bouwkosten (inclusief inrichtingskosten en bijkomende kosten) te corrigeren voor de technische en functionele veroudering.


Voor het bepalen van de grondwaarde wordt uitgegaan van de investering die gedaan moet worden om een vergelijkbaar perceel grond met die bestemming op die locatie te verwerven.Vervangingswaarde per ruimtetype:

Standaardinstelling: Nee


Werking: De bouwkosten kunnen per ruimte type onderverdeeld worden naar casco, afbouw en installaties. Het bouwjaar, de levensduur en restwaarde kunnen per ruimte type bepaald worden. Met deze input wordt een jaarlijkse, lineaire afschrijving berekend, resulterend in een subtotaal gecorrigeerde vervangingswaarde. Vervolgens kunnen afslagen over dit subtotaal worden toegepast voor economische veroudering (EV), veroudering bouwwijze (VB), belemmering gebruik (BG) en excessieve gebruikerslasten (EG), resulterend in een gecorrigeerde vervangingswaarde voor de opstallen.


Instelling: Ja


Werking: Het is nu mogelijk om per Ruimte type een onderdeel aan te maken. Zo kan per ruimte type een onderverdeling gemaakt worden naar bijv. Casco, Afbouw en Installaties. Vul dan in de regel van het aangemaakte onderdeel, onder de betreffende kolom de (bouw)kosten in. Nu kan ook per onderdeel bouwjaar, levensduur en restwaarde worden ingevuld. LET OP Dit dient wel bij elk ruimte type herhaald te worden. Vervolgens kunnen per ruimte type dezelfde stappen worden genomen als hierboven omschreven.Bouwkosten:


De bouwkosten worden berekend door de ingevulde kosten /m2 of/stuk per onderdeel (casco, afbouw of installaties) op te tellen en te vermenigvuldigen met de BVO’s of stuks.Bouwjaar, levensduur en resterende levensduur:


Het bouwjaar, de (technische) levensduur en resterende levensduur worden allen uitgedrukt in hele jaren. De resterende levensduur wordt berekend vanaf het waardepeiljaar.Subtotaal gecorrigeerde vervangingswaarde:


De restwaarde wordt berekend als percentage van de bouwkosten. Door de restwaarde af te trekken van de bouwkosten, resteert het totaal af te schrijven bedrag. Door het totaal af te schrijven bedrag te delen over de (technische) levensduur van gebouw, resteert de afschrijving per jaar. De afschrijving per jaar wordt vermenigvuldigt met de reeds gepasseerde jaren (waardepeiljaar – bouwjaar), wat resulteert in het reeds afgeschreven bedrag. De bouwkosten minus het reeds afgeschreven bedrag resulteert in het subtotaal gecorrigeerde vervangingswaarde.


Subtotaal gecorrigeerde vervangingswaarde:


In de onderste regel is het mogelijk om het subtotaal gecorrigeerde vervangingswaarde verder te corrigeren voor:


EV

Economische Veroudering

De mate waarin er door economische en maatschappelijke ontwikkelingen nog behoefte bestaat aan het gebouw.


VB

Veroudering Bouwwijze

De mate waarin het gebouw niet meer overeenstemt met de manier waarop in waardepeiljaar vergelijkbare objecten gebouwd zouden worden

BG

Belemmeringen Gebruik

De belemmering van de normale activiteiten in het gebouw door ondoelmatige inrichting of te- of overschot aan oppervlakte.

EG

Excessieve Gebruikerslasten

De hogere gebruikerslasten in vergelijking met een gebouw dat in waardepeiljaar gebouwd zou worden.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren